Najpiękniejsze czytania na ślub

Ślub kościelny wiążę się z wieloma tradycjami i obyczajami, co do przebiegu całej ceremonii. Obrzędy ustalone są według z góry przyjętej kolejności i przykładowo nałożenie na palce obrączek następuje zawsze po wypowiedzeniu przysięgi małżeńskiej. Podczas mszy świętej ksiądz odczytuje słowa Pisma Świętego i udziela błogosławieństwa. Czytania na ślub to bardzo ważny element podczas ceremonii kościelnej.

Najpiękniejsze czytania na ślub
  • Ślub kościelny
  • Rada
  • Polska

Ceremonia zaślubin to wyjątkowe wydarzenie w życiu każdej Pary Młodej. Pragniemy, by dzień naszego ślubu i wesela był jedyny w swoim rodzaju i przebiegał dokładnie tak, jak tego pragniemy. Rodzaje ceremonii kościelnej i cywilnej znacząco różnią się od siebie. Dziś skupimy się na tej pierwszej. Ślub kościelny wiążę się z wieloma tradycjami i obyczajami, co do przebiegu całej ceremonii. Obrzędy ustalone są według z góry przyjętej kolejności i przykładowo nałożenie na palce obrączek następuje zawsze po wypowiedzeniu przysięgi małżeńskiej. Podczas mszy świętej ksiądz odczytuje słowa Pisma Świętego i udziela błogosławieństwa. Czytania na ślub to bardzo ważny element podczas ceremonii kościelnej. Słowa Pisma Świętego przekazują mądrość, podpowiadają wskazówki, jak powinno wyglądać małżeństwo, a także skłaniają do refleksji. Jakie czytania ślubne wybrać, aby idealnie odwzorowały nas i naszą miłość? W dzisiejszym artykule znajdziecie nasze propozycje na najpiękniejsze czytania na ślub!

 

 

Jakie czytanie na ślub wybrać?

Publikacja

Zacznijmy od tego, że wybór czytania na ślub wcale nie jest tak prostą i oczywistą kwestią. Najważniejsze jednak zdecydować się na takie czytanie ślubne, które po prostu najbardziej będzie nam się podobać.

I czytanie na ślub

Poniżej prezentujemy najpiękniejsze propozycje na I czytanie na ślubie:

“Czytanie z Księgi Tobiasza”
Gdy Raguel prosił Tobiasza, aby usiadł do obiadu, rzekł Tobiasz: ,,Ja tu dziś jeść ani pić nie będę, aż zgodzisz się na moją prośbę i obiecasz dać mi za żonę Sarę, twoją córkę”.
A gdy Raguel ociągał się i nie dawał żadnej odpowiedzi proszącemu, rzekł mu anioł: „Nie bój się dać jej Tobiaszowi, bo właśnie jemu, bojącemu się Boga, ma się dostać za żonę twoja córka, i dlatego nikt inny nie mógł jej mieć”.
Rzekł więc Raguel: „Nie wątpię, że Bóg dopuścił przed swe oczy modlitwy i łzy moje. I wierzę, że dlatego sprawił to, że przyszliście do mnie, żeby się Sara złączyła z rodem swym według zakonu Mojżeszowego, a teraz nie wątp, że ją dam tobie”.
I ująwszy prawą rękę swojej córki, podał ją w prawą rękę Tobiasza mówiąc: „Bóg Abrahama i Bóg Izaaka, i Bóg Jakuba niech będzie z wami, i niech On was złączy, i niech wypełni błogosławieństwo swoje nad wami”.
I wziąwszy kartę, uczynił zapis małżeństwa. A potem ucztowali, błogosławiąc Boga.
Oto słowo Boże.
_________________________
“Czytanie z Księgi Rodzaju”
Pan Bóg rzekł: „Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam: uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc”.
Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta ziemne i wszelkie ptaki powietrzne, Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby przekonać się, jaką on da im nazwę. Każde jednak zwierzę, które określił mężczyzna, otrzymało nazwę ,,istota żywa”. I tak mężczyzna dał nazwy wszelkiemu bydłu, ptakom powietrznym i wszelkiemu zwierzęciu polnemu, ale nie znalazła się pomoc odpowiednia dla mężczyzny.
Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie, i gdy spał, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny,zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział: „Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała! Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta”.
Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle,że stają się jednym ciałem.
Oto słowo Boże.
_________________________
“Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian”
Bracia: Ciało nie jest dla rozpusty, lecz dla Pana, a Pan dla ciała. Bóg zaś i Pana wskrzesił, i nas również swą mocą wskrzesi z martwych. Czyż nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa?
Ten zaś, kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem. Strzeżcie się rozpusty; wszelki grzech popełniony przez człowieka jest na zewnątrz ciała; kto zaś grzeszy rozpustą, przeciwko własnemu ciału grzeszy.
Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele!
Oto słowo Boże.
_________________________
“Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła”
Umiłowani, miłujmy się wzajemnie,
ponieważ miłość jest z Boga, –
a każdy, kto miłuje,
narodził się z Boga i zna Boga.
Kto nie miłuje, nie zna Boga,
bo Bóg jest miłością.
W tym objawiła się miłość Boga ku nam,
że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat,
abyśmy życie mieli dzięki Niemu.
W tym przejawia się miłość,
że nie my umiłowaliśmy Boga,
ale że On sam nas umiłował
i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną
za nasze grzechy.
Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował,
to i my powinniśmy miłować się wzajemnie.
Nikt dotąd Boga nie oglądał.
Jeżeli miłujemy się wzajemnie,
Bóg trwa w nas
i miłość ku Niemu jest w nas doskonała.
Oto słowo Boże.
_________________________

 

“Czytanie z Pierwszego listu świętego Piotra Apostoła”
Umiłowani: Żony niech będą poddane swoim mężom, aby nawet wtedy, gdy niektórzy z nich nie słuchają nauki, przez samo postępowanie żon zostali pozyskani dla wiary bez nauki, gdy będą się przypatrywali waszemu, pełnemu bojaźni, świętemu postępowaniu. Ich ozdobą niech będzie nie to, co zewnętrzne: uczesanie włosów i złote pierścienie ani strojenie się w suknie, ale wnętrze serca człowieka o nienaruszalnym spokoju i łagodności ducha, który jest tak cenny wobec Boga.
Tak samo bowiem i dawniej święte niewiasty, które miały nadzieję w Bogu, same siebie ozdabiały, a były poddane swoim mężom. Tak Sara była posłuszna Abrahamowi nazywając go panem. Stałyście się jej dziećmi, gdyż dobrze czynicie i nie obawiacie się żadnego zastraszenia.
Podobnie, mężowie, we wspólnym pożyciu liczcie się rozumnie ze słabszym ciałem kobiecym. Darzcie żony czcią jako te, które są razem z wami dziedzicami łaski, to jest życia, aby nie stawiać przeszkód waszym modlitwom.
Na koniec zaś bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, pełni braterskiej miłości, miłosierni, pokorni. Nie oddawajcie złym za złe ani złorzeczeniem za złorzeczenie. Przeciwnie zaś, błogosławcie. Do tego bowiem jesteście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo.
Oto słowo Boże.
_________________________
“Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan”
Bracia: Jako wybrańcy Boży, święci i umiłowani, obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy.
Na to zaś wszystko obleczcie się w miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliśmy wezwani, w jednym ciele. I bądźcie wdzięczni.
Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach.
I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego.
Oto słowo Boże.
_________________________
“Stworzenie mężczyzny i niewiasty”

Bóg rzekł: „Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad całą ziemią i nad wszelkim zwierzęciem pełzającym po ziemi”.

Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę.

Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną, abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystką istotą żywą, która chodzi po ziemi”.

A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre.

Oto słowo Boże.
_________________________

II czytanie na ślub

Psalm na ślub łączony jest często z konkretnym pierwszym czytaniem. Bezpieczna kolejność to wybór I czytania na ślub, a następnie dobranie psalmu pod wspomniane czytanie. Poniżej prezentujemy kilka przykładów najpiękniejszych psalmów:

Pełna jest ziemia łaskawości Pana.

Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem,
naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.
Pan spogląda z nieba,
widzi wszystkich ludzi.

Pełna jest ziemia łaskawości Pana.

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych,
na tych, którzy czekają na Jego łaskę.
Dusza nasza oczekuje Pana,
On jest naszą pomocą i tarczą.

Pełna jest ziemia łaskawości Pana.

Raduje się w Nim nasze serce,
ufamy Jego świętemu imieniu.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaską,
według nadziei, którą pokładamy w Tobie.

Pełna jest ziemia łaskawości Pana.

(psalm na ślub często łączony z czytaniem
“Stworzenie mężczyzny i niewiasty”)
_________________________
Refren: Nasz Pan jest dobry i bardzo łaskawy.
Błogosław, duszo moja, Pana
i wszystko, co we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana
i nie zapominaj wszystkich Jego dobrodziejstw.
Miłosierny jest Pan i łaskawy,
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Jak ojciec lituje się nad dziećmi,
tak Pan się lituje nad tymi, którzy się Go boją.
Lecz łaska Boga jest wieczna dla Jego wyznawców,
a Jego sprawiedliwość nad ich potomstwem,
nad wszystkimi,
którzy strzegą Jego przymierza.
_________________________

 

 

Czytanie na ślub – Hymn o miłości

Są takie czytania, które podobają się wszystkim. Są i takie, które wybierane są najczęściej. Hymn o miłości, czyli czytanie na ślub miłość cierpliwa jest zalicza się zarówno do pierwszej, jak i do drugiej grupy. Zobaczcie!

“Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian”
Bracia: starajcie się o większe dary:
a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą.
Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący.
Gdybym też miał dar prorokowania
i znał wszystkie tajemnice,
i posiadał wszelką wiedzę,
i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił,
a miłości bym nie miał,
byłbym niczym.
I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,
a ciało wystawił na spalenie,
lecz miłości bym nie miał,
nic bym nie zyskał.
Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;
nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;
nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.
Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje.
Oto słowo Boże.

Kiedy jest pierwsze czytanie na ślubie?

Decydując się na ślub kościelny warto dokładnie znać przebieg całej Mszy Świętej wraz z przysięgą małżeńską. Podczas wybierania czytania na ślub może pojawić się pytanie “kiedy następuje pierwsze czytanie na ślubie?” – spieszymy do Was z odpowiedzią!

Ceremonia ślubu kościelnego rozpoczyna się od zajęcia miejsc przez wszystkich gości. Następnie ksiądz wita Parę Młodą i wszystkich gości i tłumaczy, w jakim celu się zgromadzili. Kolejno zostają wymienione intencje sprawowanej Mszy Świętej i często zdarza się, że to na tym etapie Państwo Młodzi wspominają swoich bliskich zmarłych. Następnie przychodzi czas na akt pokuty. Wierni żałują za swoje grzechy, a po tym przychodzi moment na I czytanie ślubne. Może być ono odczytane przez księdza lub przez inną, bliską Parze Młodej osobę, która została wcześniej wybrana. Jak już wiemy, czytania na ślubie są dwa. Pomiędzy nimi śpiewany jest psalm, który także może zostać zaśpiewany przez jednego z gości.

 

 

Podsumowując, czytanie ślubne stanowi bardzo ważny moment podczas ślubu kościelnego. Jeśli na czytanie ślubne zostaje wybrany ktoś nam bliski, to całość przybiera jeszcze bardziej wzruszającą formę. To idealny czas, by wybrać bliską nam osobę i poprosić ją, by w prezencie przeczytała dla nas wyjątkową część Pisma Świętego.

 

 

 

 

Publikacja

Nie chcesz przegapić najnowszych newsów o trendach ślubnych?

Zapisz się do naszego newslettera

Skomentuj artykuł

Lista ślubna Zankyou! Odbierz 100% swoich prezentów w gotówce!