PRYWATNOŚĆ I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Poprzez swoją politykę ochrony danych osobowych Zankyou Ventures S.L. (zwane dalej "Zankyou") informuje użytkowników o rodzaju gromadzonych danych, sposobie ich wykorzystania oraz o prawie do ich dostępu, modyfikacji lub wykasowania owych danych.

Zankyou oświadcza, że przestrzega obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Odpowiedzialny za przetwarzanie danych

Zankyou informuje, że osobą odpowiedzialną za kontrolę danych jest firma Zankyou Ventures SL, udostępniająca użytkownikom adres e-mail pomoc@zankyou.com, a także adres pocztowy: C/ Pau Claris, 89, Bajos, 08010 Barcelona (Hiszpania) do wszelkiej niezbędnej komunikacji.

Dane osobowe są przetwarzane

W ramach świadczenia usług Zankyou prosi o udostępnienie danych osobowych od swoich użytkowników. Zankyou zobowiązuje się do zbierania wyłącznie danych niezbędnych do świadczenia swoich usług i gwarantuje wykorzystanie wszelkich niezbędnych środków do ochrony tych danych. Obowiązkowe dane zostaną oznaczone gwiazdką (*) w odpowiednich formularzach. Pozostałe wymagane nie-obowiązkowe dane zostaną dostarczone przez użytkownika na jego odpowiedzialność i zgodę.

Dane można zbierać za pośrednictwem formularzy rejestracyjnych Zankyou, za pośrednictwem poczty elektronicznej, czatu, telefonu, stron internetowych związanych z sieciami społecznościowymi lub targów i / lub imprez organizowanych przez Zankyou lub strony trzecie. W przypadku, gdy dane są gromadzone za pośrednictwem stron trzecich, właściwe użycie i prawidłowe stosowanie Polityki Ochrony Danych jest obowiązkiem wspomnianej strony trzeciej.

Odmowa podania pewnych informacji może spowodować niemożność korzystania ze wszystkich lub części usług oferowanych przez Zankyou.

Rodzaj zbieranych danych może się różnić w zależności od kategorii użytkownika:

Pary i goście

W przypadku osób, użytkowników typu pary lub gości, następujące dane mogą być gromadzone zgodnie z usługami, które subskrybują i / lub wykorzystują:

 • Imię i nazwisko
 • Narodowość, płeć, data i miejsce urodzenia.
 • E-mail, telefon, adres.
 • Informacje o koncie bankowym
 • Dokumenty tożsamości
 • Nazwa użytkownika w sieciach społecznościowe.
Firmy
 • Imię i nazwisko
 • Nazwa firmy
 • E-mail, telefon, adres.
 • Sektor działalności.

Cel wykorzystania danych

Dane osobowe podane przez użytkowników są wykorzystywane wyłącznie w związku z korzystaniem z usług oferowanych przez Zankyou.

Pomoc w organizacji ślubu i wyborze dostawców
 • Pozwolenie na łatwe i szybkie wyszukiwanie firm z branży ślubnej dla użytkowników, którzy organizują swoje wesele.
 • Nawiązanie kontaktu z profesjonalistami z tego sektora wraz z przyszłymi narzeczonymi, którzy organizują swoje wesele za pomocą zapytań przesyłanych pocztą elektroniczną lub w formie telefonicznej.
 • Pomoc użytkownikom w zorganizowaniu ich ślub za pomocą usługi "Wirtualnego Wedding Plannera". Usługa ta będzie realizowana za pośrednictwem połączeń telefonicznych, a następnie własna zostanie prośba z informacjami, które będą wysyłane za pośrednictwem Zankyou w imieniu użytkownika i za ich zgodą do usługodawców, które Wedding Plener uzna za istotne zgodnie z żądaniami użytkownika i informacjami wcześniej mu przekazanymi. ,
 • Promocja produktów i usług profesjonalnych użytkowników poprzez publikację ich wizytówki biznesowej. Dzięki temu profilowi wszystkie istotne informacje o usługodawcy zostaną udostępnione przyszłej parze młodej z konkretnego regionu i sektora działalności.
 • Zapewnienie użytkownikom treści wysokiej jakości, dzięki czemu pomóc w zorganizowaniu swojego ślub za pomocą artykułów redakcyjnych i reklamowych.
 • Zezwolenie użytkownikom na uczestnictwo w społeczności Zankyou poprzez publikowanie publicznych komentarzy zarówno w artykułach magazynu, jak i w wizytówkach z Katalogu.
 • Podczas relacji Zankyou ze swoimi użytkownikami lub do momentu wycofania zgody przez użytkownika, Zankyou zastrzega sobie prawo do wysyłania komunikacji elektronicznej związanej z usługami oferowanymi przez Zankyou lub jej partnerów oraz ogólną komunikację związaną z organizacją ślubu.
Lista ślubna
 • Dane dostarczone przez beneficjentów usługi listy prezentów ślubnych są zestawiane zgodnie z artykułem L561 francuskiego Kodeksu Monetarnego i Finansowego oraz dekretem z 2 września 2009 r., Sporządzonym zgodnie z art. R. 561-12 kodeksu Monetarnego i finansowego, które definiują w szczególności elementy informacji związanych z wiedzą klienta. Dane osobowe i inne dokumenty zebrane w ramach aktywacji listy ślubnej będą wykorzystywane do weryfikacji tożsamości i dobrej wiary beneficjentów usługi.
 • Dane bankowe podane w ramach aktywacji listy ślubnej będą wykorzystywane wyłącznie do przekazania darowizn otrzymanych przez beneficjentów na powiązane konto bankowe.
 • Dane przekazane przez gości podczas procesu składania darowizn jako dar nie będą wykorzystywane przez Zankyou, z wyjątkiem niezbędnych komunikatów powiązanych lub pochodzących z tego samego procesu.

Cesja i przekazywanie danych stronom trzecim

Zankyou zobowiązuje się do wdrożenia wszelkich niezbędnych środków w celu ochrony danych swoich użytkowników i przekazywania tych informacji wyłącznie w ramach przepisów regulujących ich działalność lub w jednym z przypadków wyjaśnionych poniżej.

Użytkownik, rodzaju para młoda akceptuje przekazanie swoich danych firmom, które pojawiają się w Zankyou, i w których / wykazał pewien rodzaj zainteresowania, szczególnie podczas pierwszego kontaktu za pośrednictwem portalu Zankyou lub podczas udziału w zorganizowanym konkursie wspólnie przez Zankyou i jednego z jego partnerów.

Zankyou zobowiązuje się do ukrycia danych osobowych użytkownika, które odwiedzają jego profil jako dostawca, z którymi kontaktował się za pośrednictwem Zankyou, ale nie ponosi odpowiedzialności, jeśli dane te zostały wcześniej zebrane przez dostawcę i wykorzystanie tych danych. , W takim przypadku odpowiedzialność spoczywa na dostawcy.

W przypadku, gdy użytkownik dokonał subskrypcji lub skorzystał z usługi listy ślubów Zankyou, dane dostarczone przez użytkownika w związku z korzystaniem z tej usługi mogą zostać przekazane instytucjom płatniczym, organom publicznym związanym z tą usługą, organom kompetentnym lub potencjalnym partnerom Zankyou na wypadek, gdyby użytkownik wybrał listę zaproponowaną wspólnie przez Zankyou i jednego z jej partnerów.

Dane użytkowników profesjonalnych zostaną przekazane stronom trzecim jedynie w kontekście powiązań między przyszłymi usługodawcami i parami lub zgodnie z prawodawstwem regulującym działalność Zankyou, jak wspomniano powyżej.

Międzynarodowy transfer danych osobowych

Zankyou to międzynarodowa firma z siedzibą w Hiszpanii. Z powodu tego Zankyou, że informuje swoich użytkowników oraz ich dane mogą być wykorzystywane w skali międzynarodowej, ilekroć jest to konieczne, i wprowadzamy niezbędne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych.

Okres ochrony

Zebrane dane będą przechowywane przez cały okres korzystania z usług oferowanych przez Zankyou lub do momentu skorzystania przez użytkownika z prawa do anulowania.

Po usunięciu profilu przez użytkownika Zankyou będziemy przechowywać tylko niezbędne dane w ramach swoich zobowiązań prawnych i / lub umownych. Po upływie odpowiedniego okresu przedawnienia dane zostaną całkowicie i trwale usunięte.

Prawa użytkownika

Użytkownik może wykorzystać swoje prawa dostępu, edycji, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia i / lub sprzeciwu wobec użycia danych osobowych.

Realizacja tych uprawnień może być wykonana bezpośrednio z profilu użytkownika, który może również, w przypadku wątpliwości lub problemów technicznych, skontaktować się z Zankyou na C/ Pau Claris, 89, Bajos, 08010 Barcelona (Hiszpania), e-mailem na adres hel @zankyou.com lub telefon pod numerem +48 91 350 72 27.

W przypadku, gdy użytkownik uzna, że nastąpiło naruszenie swoich praw, możesz wysłać skargę bezpośrednio do Zankyou za pośrednictwem podanych wcześniej danych kontaktowych lub hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych: https://www.agpd.es/.

Bezpieczeństwo

Zankyou informuje użytkowników, że wdrożono wszystkie niezbędne środki, zarówno z technologicznego, jak i organizacyjnego punktu widzenia, w celu zagwarantowania bezpieczeństwa danych osobowych oraz uniknięcia utraty, zmiany lub nieautoryzowanego przetwarzania.

Dane osób niepełnoletnich

Włączenie danych osobowych nieletnich będzie w pełni odpowiedzialnością użytkownika, który twierdzi, że posiada niezbędne prawa do ujawnienia tych informacji i zobowiązuje się nie publikować pod żadnym pozorem treści, które mogą wyrządzić szkodę nieletnim.