Regulamin i Cennik

Zankyou Ventures ist eine Gesellschaft mit einem Kapital von 116.280 Euro, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts von Barcelona mit der Nr. 1/1850/242/36. Hauptsitz der Gesellschaft ist in der C/ Pau Claris, 89, Bajos, 08010 Barcelona.

ARTYKUŁ 1 - CEL

1. Celem niniejszych warunków użytkowania (zwanych dalej "Warunkami") jest zdefiniowanie relacji pomiędzy serwisem ZANKYOU, a jego Użytkownikami. Podane Warunki mogą być uzupełniane szczegółowszymi dokumentami. W przypadku sprzeczności dokumentów bardziej szczegółowych z Warunkami, te pierwsze mają pierwszeństwo przed Warunkami.

2. Kliknięcie ikony "Zarejestruj" jest równoważne ze świadomą akceptacją Warunków. Odmowa przyjęcia tych warunków skutkuje brakiem dostępu do usług Zankyou.

3. Usługi świadczone przez Zankyou zostały zaprojektowane i zastrzeżone z myślą o osobach fizycznych.

ARTYKUŁ 2 - OŚWIADCZENIE KLIENTA O ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Użytkownicy zgadzają się na korzystanie z serwisu zgodnie z Warunkami, prawem, ogólnie przyjętymi zasadami moralnymi, porządkiem publicznym oraz poszanowaniem innych użytkowników.

2. Użytkownicy zobowiązuję się nie publikować treści obraźliwych i reklamowych, co jest niezgodne z obowiązującym prawem.

3. Użytkownicy zrzekają się prawa do jakichkolwiek roszczeń wobec Zankyou i działania przeciwko firmie.

4. W celu skorzystania z usług Zankyou, Użytkownicy muszą się najpierw zarejestrować i zatwierdzić Warunki. Przyjmując jednocześnie, że Użytkownicy:

a. Gwarantują prawdziwość wpisanych informacji dotyczących ich danych osobowych, adresu e-mail i adresu domowego podczas wypełniania Formularza Rejestracyjnego.

b. Są odpowiedzialni za treści umieszczane na swojej prywawnej stronie oraz na stronach ogólnodostępnych, nie zamieszczają treści, które mogłyby być niezgodne z zasadami prawa oraz porządku publicznego. Użytkownicy mogą wykorzystywać na stronie materiały graficzne oraz tekstowe, do których posiadają odpowiednie prawa.

c. Są odpowiedzialni za hasło do swojej prywatnej strony. Użytkownik powinien powiadomić Zankyou natychmiast, w sytuacji gdy jego hasło ulegnie utracie lub kradzieży. W takiej sytuacji Zankyou posiada prawo przyznania nowego hasła.

5. Użytkownik nie będzie próbował podejmować żadnych działań przeciwko Zankyou odnośnie swoich praw, o jakimkolwiek charakterze, bezpośrednich lub pośrednich, w szczególności dotyczących ochrony swojego wizerunku, własności intelektualnej, życia prywatnego czy też swojej wrażliwości.

6. Użytkownicy zobowiązują się rozstrzygać ewentualne spory powstałe między nimi, wywołane treścią zamieszczoną na prywatnej stronie ślubnej, bez ingerencji Zankyou.

7. Zankyou korzysta z usług świadczonych przez YouTube, dlatego też użytkownicy akceptują warunki korzystania z usług ustanowionych przez tę platformę, które można obejrzeć pod adresem https://www.youtube.com/t/terms, a także akceptują politykę prywatności Google opisaną pod adresem: https://policies.google.com/privacy.

ARTYKUŁ 3 - PRYWATNOŚĆ I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

PRYWATNOŚĆ I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

ARTYKUŁ 4 - WŁSNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Zawartość strony internetowej Zankyou.com jest chroniona przez hiszpańskie i europejskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Prawa do serwisu Zankyou oraz treści w nim zawartych należą do firmy. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe są wyłączną własnością firmy na podstawie umów z podmiotami trzecimi.

2. Zankyou nie posiada licencji ani upoważnienia do wykorzystania strefy industrialnej i intelektualnej (know-how) strony trzeciej, wyłączając sytuacje, gdy podmioty te wyrażą do tego zgodę.

3. Korzystanie z materiałów opublikowanych w serwisie Zankyou.com w celu innym niż do użytku osobistego a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania na innych serwisach w całości lub w części, odbywa się na ogólnych zasadach prawa autorskiego.

4. Takie zastosowanie treści zawartej na stronach Zankyou jest zabronione bez pisemnej zgody Zankyou. Niestosowanie się do powyższych zaleceń, nadaje Zankyou prawo do podjęcia stosownych czynności prawnych.

5. Wszystkie nazwy handlowe, znaki towarowe lub znaki charakterystyczne, znaki firmowe, symbole, znaki mieszane, liczby lub nazwy, które pojawiają się na stronie są własnością Zankyou, lub Zankyou ma odpowiednie pozwolenia na korzystanie z nich.

ARTYKUŁ 5 - PRYWATNA STRONA ŚŁUBNA

1. Zankyou ma prawo całkowitego zamkniecia prywatnej Strony slubnej oraz listy Prezentów Ślubnych, w przypadku naruszenia Warunków przez żytkowników.

2. Niemniej jednak, Zankyou ma prawo do zamknięcia prywatnej strony ślubnej 12 miesięcy od jej powstania, jeżeli wszystkie fundusze zgromadzone na liście prezentów Pary zostały przesłane na ich konto i wygasły wszelkie usługi związane z tą stroną ślubną.

ARTYKUŁ 6 - WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI

1. Zankyou ma obowiązek zrobić wszystko, co istotnie możliwe, aby zapewnić dostępność usług 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu; jednocześnie Zankyou jest zwolnione z jakiejkolwiek odpowiedzialności, w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w przypadku braku dostępności do jakiejkolwiek funkcjonalności serwisu, do czego postara się nie dopuścić.

2. Zankyou zastrzega sobie prawo do przerwania usługi z powodu prac konserwacyjnych lub aktualizacji systemu.

3. Zankyou zastrzega sobie prawo do usunięcia ze strony treści umieszczonych przez Użytkownika, które mogą uchodzić za obraźliwe lub niezgodne z prawem.

4. Zankyou nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na prywatnych stronach ślubnych, gdyż nie ma obowiązku monitorowania tych treści.

5. Poza wyjątkami wyszczególnionymi w Regulaminie, Zankyou nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody ze względu na brak kompletności, dokładności czy aktualności informacji zawartych na stronach Zankyou lub na prywatnych stronach ślubnych.

6. Zankyou nie ponosi odpowiedzialności ani nie posiada żadnych zobowiązań wobec osób, których niniejsza umowa nie dotyczy.

ARTYKUŁ 7 - POSTANOWIENIA RÓŻNE

1. W przypadku, gdy niniejsze postanowienia zostaną uznane za nielegalne, nieważne lub niemające zastosowania, dotyczyć one będą jedynie danego przepisu a nie całości Regulaminu, i nie wpłynie to na jego charakter.

2. Wszystkie żądania, wnioski i inne informacje wymagane od którejś ze stron w odniesieniu do tego Regulaminu , powinny być dokonane na piśmie i należy rozumieć, że zostały należycie wykonane i dostarczone osobiście, albo pocztą na adres drugiej strony lub za pośrednictwem e-mail wysłanego na wskazany adres.

ARTYKUŁ 8 - POSTĘPOWANIE PRAWNE I SĄDOWNICZE

1. Niniejszy Regulamin został stworzony oraz jest interpretowany zgodnie z obowiązującym prawem hiszpańskim.

2. ZANKYOU posiada kapitał zakładowy w wysokości 116,280E, firma zarejestrowana jest w Registro Mercantil de Barcelona (Business Registry, Madryt), pod numerem: 1/1850/242/36, z siedzibą w C/ Pau Claris, 89, Bajos, 08010 Barcelona, Hiszpania.

3. W przypadku trudności w stosowaniu tych zasad na gruncie Polskim, strony zobowiązują się do podjęcia współpracy przed podjęciem jakichkolwiek działań prawnych.

4. Wszelkie sprawy sądowe, które mogą być związane z punktami Regulaminu, ich interpretacji i skutków, a także dokumentów, które stanowią uzupełnienie lub zmianę, składa się wyraźnie i wyłącznie do sądu w Barcelona, bez względu na różnorodność oskarżonych, wniosek o gwarancje, ani referencje i ekspertów sprawozdań.

ARTYKUŁ 9 - KAMPANIA REKLAMOWA, OFERTY I RABATY

1. Klikając "Pobierz kampanię reklamową" akceptujesz warunki prawne kampanii Zankyou

2. Zankyou nie ponosi żadnej odpowiedzialności za możliwe zmiany wprowadzane w okresie zatwierdzania kampanii reklamowej.

3. Po upłynięciu daty zakończenia kampanii reklamowej, kampania nie będzie dłużej aktywna.

4. Data ważności każdej kampanii reklamowej będzie ustalona przez dostawcę.

5. Tylko zajerestrowani użytkownicy Zankyou mogą korzystać z kampanii promocyjnych.

6. Zankyou nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne używanie kampanii promocyjnych przez inne zaangażowane podmioty lub strony trzecie.

7. Warunki realizacji vouchera zostaną ustalone przez dostawcę, bez udziału Zankyou.