• Magazyn
  • Psalm na ślub - najpiękniejsze propozycje

Psalm na ślub - najpiękniejsze propozycje

Państwo Młodzi mogą dokonać wyboru co do czytania na ślubie, a także psalmów. W dzisiejszym artykule swoją uwagę skupimy na psalmach ślubnych i zaprezentujemy Wam nasze najpiękniejsze propozycje!

Psalm na ślub - najpiękniejsze propozycje
  • Ceremonia
  • Rada
  • Polska

Ślub kościelny to bez wątpienia wyjątkowa, bardzo doniosła i wzruszająca ceremonia. To nie tylko czas obcowania z Bogiem, ale również przypieczętowanie wzajemnej miłości przysięgą małżeńską. I choć przebieg ceremonii ślubu kościelnego jest w większości wszystkim dobrze znany, to Para Młoda ma wpływ na część ceremonii. Państwo Młodzi mogą dokonać wyboru co do czytania na ślubie, a także psalmów. Co więcej, Para Młoda może zdecydować, czy chce, aby czytania ślubne zostały odczytane przez księdza, czy może pragnie wytypować do tego wyjątkowego zadania kogoś z rodziny. W dzisiejszym artykule swoją uwagę skupimy na psalmach ślubnych i zaprezentujemy Wam nasze najpiękniejsze propozycje!

 

 

Przykładowe psalmy ślubne:

Pełna jest ziemia łaskawości Pana.

Publikacja

Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem,
naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.
Pan spogląda z nieba,
widzi wszystkich ludzi.

Pełna jest ziemia łaskawości Pana.

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych,
na tych, którzy czekają na Jego łaskę.
Dusza nasza oczekuje Pana,
On jest naszą pomocą i tarczą.

Pełna jest ziemia łaskawości Pana.

Raduje się w Nim nasze serce,
ufamy Jego świętemu imieniu.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaską,
według nadziei, którą pokładamy w Tobie.

Pełna jest ziemia łaskawości Pana.

(psalm na ślub często łączony z czytaniem
“Stworzenie mężczyzny i niewiasty”)

_____________________
Stworzenie kobiety i mężczyzny: RDZ 1,26—28.31A

Bóg rzekł: „Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad całą ziemią i nad wszelkim zwierzęciem pełzającym po ziemi”.
Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz,
na obraz Boży go stworzył:
stworzył mężczyznę i niewiastę.
Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną, abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystką istotą żywą, która chodzi po ziemi”.
A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre.
Psalm na ślub
Refren: Pełna jest ziemia łaskawości Pana.
Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem,
naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.
Pan spogląda z nieba,
widzi wszystkich ludzi.
Oczy Pana zwrócone na bogobojnych,
na tych, którzy czekają na Jego łaskę.
Dusza nasza oczekuje Pana,
On jest naszą pomocą i tarczą.
Raduje się w Nim nasze serce,
ufamy Jego świętemu imieniu.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska,
według nadziei, którą pokładamy w Tobie.
_____________________
Modlitwa Tobiasza i Sary: B 8, 5—10 (WLG)
Po uroczystościach weselnych Tobiasz rzekł do Sary: „Jesteśmy synami świętych i nie możemy tak się łączyć jak narody, które nie znają Boga”. I wstawszy pilnie się oboje razem modlili, aby dostąpić ocalenia.
Rzekł Tobiasz: „Panie, Boże ojców naszych, niech Cię błogosławią niebiosa i ziemia, morze, źródła, rzeki i wszystkie stworzenia Twoje, które w nich są. Tyś stworzył Adama z mułu ziemi i dałeś mu na pomoc Ewę.
A teraz, Panie, Ty wiesz, że nie dla namiętności biorę siostrę moją za żonę, ale tylko dla
miłości potomstwa, w którym by było błogosławione imię Twoje na wieki wieków”.
Sara też mówiła: „Zmiłuj się nad nami i niech się oboje wespół zestarzejemy w zdrowiu”.
Refren: Nasz Pan jest dobry i bardzo łaskawy.
Błogosław, duszo moja, Pana
i wszystko, co we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana
i nie zapominaj wszystkich Jego dobrodziejstw.
Miłosierny jest Pan i łaskawy,
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Jak ojciec lituje się nad dziećmi,
tak Pan się lituje nad tymi, którzy się Go boją.
Lecz łaska Boga jest wieczna dla Jego wyznawców,
a Jego sprawiedliwość nad ich potomstwem,
nad wszystkimi,
którzy strzegą Jego przymierza.
_____________________
Pieśń nad pieśniami: PNP 2, 8—10. 14. 16A; 8, 6—7A

Oto ukochany mój! Oto On! Oto nadchodzi! Biegnie przez góry, skacze po pagórkach.
Umiłowany mój podobny do gazeli, do młodego jelenia.
Oto stoi za naszym murem, patrzy przez okno, zagląda przez kraty.
Miły mój odzywa się i mówi do mnie:
„Powstań, przyjaciółko moja, piękna moja i pójdź!
Gołąbko moja, ukryta w zagłębieniach skały, w szczelinach przepaści,
ukaż mi swą twarz, daj mi usłyszeć swój głos!
Bo słodki jest głos twój i twarz pełna wdzięku”.
Mój miły należy do mnie, a ja do niego. On mi powiedział:
Połóż mię jak pieczęć na twoim sercu, jak pieczęć na twoim ramieniu,
bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana jak otchłań,
żar jej to żar ognia, płomień Pana.
Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki.
Psalm na ślub
Refren: Błogosławiony, kto się boi Pana.
Błogosławiony jest każdy, kto się boi Pana
i chodzi Jego drogami.
Będziesz spożywał
owoc pracy rąk swoich,
szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.
Małżonka twoja jest jak płodny szczep winny
w zaciszu twojego domu.
Synowie twoi jak oliwne gałązki
dokoła twego stołu.
Tak będzie błogosławiony człowiek,
który się boi Pana!
Niech cię z Syjonu Pan błogosławi
i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem
przez wszystkie dni twego życia.

 

zapisz
Lovely Photography

_____________________
„Ustanowienie małżeństwa”, Czytanie z Księgi Rodzaju Rdz 2,18-24

Pan Bóg rzekł: “Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam, uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc”. Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta lądowe i wszelkie ptaki powietrzne, Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby przekonać się, jaką on da im nazwę. Każde jednak zwierzę, które określił mężczyzna, otrzymało nazwę “istota żywa”. I tak mężczyzna dał nazwy wszelkiemu bydłu, ptakom powietrznym i wszelkiemu zwierzęciu polnemu, ale nie znalazła się pomoc odpowiednia dla mężczyzny. Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie, i gdy spał wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział: “Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała! Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta”. Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem.

Psalm responsoryjny

Niech imię Pana będzie pochwalone.
1 Chwalcie Pana z niebios,
chwalcie Go na wysokościach.

2 Chwalcie Go, wszyscy Jego aniołowie,
chwalcie Go, wszystkie Jego zastępy.

Refren.
3 Chwalcie Go, słońce i księżycu,
chwalcie, wszystkie gwiazdy świecące.

4 Chwalcie Go nieba najwyższe
wody, które są nad niebem.

Refren.
9 Góry i wszelkie pagórki,
drzewa rodzące owoc i wszystkie cedry,

10 Dzikie zwierzęta i wszelkie bydło,
płazy i ptactwo skrzydlate.

Refren.
11 Królowie ziemscy i wszystkie narody,
władcy i wszyscy sędziowie tej ziemi,

12 młodzieńcy i dziewczęta, starcy i dzieci
13 niech imię Pana wychwalają,
bo tylko imię Jego jest wzniosłe.

Refren.
_____________________
Refren.
Radość znajduję w Pańskich przykazaniach.
Błogosławiony człowiek, który boi się Pana
i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach.
Potomstwo jego będzie potężne na ziemi,
dostąpi błogosławieństwa pokolenie prawych.
Refren.
Dobrobyt i bogactwo będą w jego domu,
a jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze.
On wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych,
łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.
Refren.
Jego mocne serce zaufało Panu,
Jego wierne serce lękać się nie będzie,
i spojrzy z wysoka na swoich przeciwników.
Rozdaje i obdarza ubogich,
jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze,
wywyższona z chwałą będzie jego potęga.
Refren.
_____________________
„Rebeka”, Czytanie z Księgi Rodzaju RDZ 24, 48—51. 58—67

Sługa Abrahama rzekł do Labana: „Dziękowałem Panu, Bogu pana mego Abrahama za to, że poprowadził mnie drogą właściwą, abym wziął bratanicę pana mego za żonę dla jego syna. A teraz powiedzcie mi, czy chcecie okazać panu mojemu prawdziwą życzliwość, a jeśli nie, powiedzcie, a wtedy udam się gdzie indziej”.
Wtedy Laban i Betuel tak odpowiedzieli: „Ponieważ Pan tak zamierzył, nie możemy ci powiedzieć nie lub tak. Masz przed sobą Rebekę, weź ją z sobą i idź. Niechaj będzie ona żoną syna pana twego, jak postanowił Pan”.
Zawołali zatem Rebekę i spytali: „Czy chcesz iść z tym człowiekiem?” A ona odpowiedziała: „Chcę iść”. Wyprawili więc Rebekę, siostrę swoją i jej piastunkę ze sługą Abrahama i z jego ludźmi. Pobłogosławili Rebekę i tak rzekli:
„Siostro nasza, wzrastaj
w tysiące nieprzeliczone:
i niech potomstwo twoje zdobędzie
bramy swych nieprzyjaciół!”
Po czym Rebeka i jej niewolnice wsiadły na wielbłądy i ruszyły w drogę za owym człowiekiem. Sługa Abrahama zabrał więc Rebekę i odjechał.
A Izaak, który naówczas mieszkał w Negebie, właśnie wracał od studni Lachaj-Roj; wyszedł bowiem pogrążony w smutku na pole przed wieczorem. Podniósłszy oczy, ujrzał zbliżające się wielbłądy. Gdy zaś Rebeka podniosła oczy, spostrzegła Izaaka, szybko zsiadła z wielbłąda i spytała sługi: „Kto to jest ten mężczyzna, który idzie ku nam przez pole?” Sługa odpowiedział: „To mój pan”. Wtedy Rebeka wzięła zasłonę i zakryła twarz.
Kiedy sługa opowiedział Izaakowi o wszystkim, czego dokonał, Izaak wprowadził Rebekę do namiotu Sary, swej matki. Wziąwszy Rebekę za żonę, Izaak miłował ją, bo była mu pociechą po matce.
Oto słowo Boże.
Refren: Nasz Pan jest dobry dla swych wszystkich dzieci.
Pan jest łagodny i miłosierny,
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich,
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.
Refren.
Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła
i niech Cię błogosławią Twoi święci.
Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie,
a Ty karmisz ich we właściwym czasie.
Refren.
Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach
i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.
Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają,
wszystkich wzywających Go szczerze.
Refren

 

zapisz
Zatrzymaj Czas

_____________________
Refren: Niech imię Pana będzie pochwalone. (lub Alleluja.)
Chwalcie Pana z niebios,
chwalcie Go na wysokościach.
Chwalcie Go wszyscy Jego aniołowie,
chwalcie Go wszystkie Jego zastępy.
Refren.
Chwalcie Go słońce i księżycu,
chwalcie Go wszystkie gwiazdy świecące.
Chwalcie Go nieba najwyższe
i wody, co są ponad niebem.
Refren.
Góry i wszelkie pagórki,
drzewa rodzące owoc i wszystkie cedry,
Dzikie zwierzęta i wszelkie bydło,
płazy i ptactwo skrzydlate.
Refren.
Królowie ziemscy i wszystkie narody,
władcy i wszyscy sędziowie tej ziemi,
Młodzieńcy i dziewice, starcy i dzieci
niech imię Pana wychwalają,
bo tylko Jego imię jest wzniosłe.
Refren.
_____________________
„Modlitwa Tobiasza i Sary”, Czytanie z Księgi Tobiasza TB 8, 5—10 (WLG)

Po uroczystościach weselnych Tobiasz rzekł do Sary: „Jesteśmy synami świętych i nie możemy tak się łączyć jak narody, które nie znają Boga”. I wstawszy pilnie się oboje razem modlili, aby dostąpić ocalenia.
Rzekł Tobiasz: „Panie, Boże ojców naszych, niech Cię błogosławią niebiosa i ziemia, morze, źródła, rzeki i wszystkie stworzenia Twoje, które w nich są. Tyś stworzył Adama z mułu ziemi i dałeś mu na pomoc Ewę.
A teraz, Panie, Ty wiesz, że nie dla namiętności biorę siostrę moją za żonę, ale tylko dla
miłości potomstwa, w którym by było błogosławione imię Twoje na wieki wieków”.
Sara też mówiła: „Zmiłuj się nad nami i niech się oboje wespół zestarzejemy w zdrowiu”.
Oto słowo Boże.
Psalm responsoryjny

Nasz Pan jest dobry i bardzo łaskawy.

Błogosław, duszo moja, Pana
i wszystko, co we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana
i nie zapominaj wszystkich Jego dobrodziejstw.

Miłosierny jest Pan i łaskawy,
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Jak ojciec lituje się nad dziećmi,
tak Pan się lituje nad tymi, którzy się Go boją.

Lecz łaska Boga jest wieczna dla Jego wyznawców,
a Jego sprawiedliwość nad ich potomstwem,
nad wszystkimi,
którzy strzegą Jego przymierza.

 

zapisz
Martyna Woźniak Fotografia

Powyżej mieliście możliwość przeczytać najpiękniejsze psalmy ślubne. Wybierzcie ten, który podoba Wam się najbardziej i to właśnie na niego się zdecydujcie. Życzymy Wam wszystkiego, co najpiękniejsze na tej Nowej Wspaniałej Drodze!

Skontaktuj się z firmą, o której mowa w tym artykule.

Publikacja

Nie chcesz przegapić najnowszych newsów o trendach ślubnych?

Zapisz się do naszego newslettera

Skomentuj artykuł

Lista ślubna Zankyou! Odbierz 100% swoich prezentów w gotówce!